Ερωτήσεις Απαντήσεις

1. Τι είναι ένα domain name ;

Ένα domain name (όνομα Internet ) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη [. GR ], ένα domain name θα έχει την μορφή onoma. gr και επισκεπτόμαστε τις σελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr.

2. Πώς θα αποκτήσω και εγώ ένα domain name ;

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα domain μέσω των αιτήσεων που θα βρείτε στις σελίδες στις οποίες αυτή την στιγμή. Στις ίδιες σελίδες θα βρείτε και τον κανονισμό καταχωρήσεων ο οποίος έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και καθορίζει τις προϋποθέσεις για κάθε νέα καταχώρηση, καθώς και κατάλογο των υπαρχόντων καταχωρητών.

3. Καταχώρησα ένα domain αλλά δεν γνωρίζω πώς θα δημιουργήσω σελίδα. Τι να κάνω;

Ένα domain είναι απλώς μια λέξη εάν δεν αντιστοιχεί σε κάποια ή κάποιες ΙΡ (ηλεκτρονικές διευθύνσεις), στις οποίες θα υπάρχει περιεχόμενο. Για να γίνει η αντιστοίχηση της λέξης που επιλέξατε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτές χρειάζεται η δήλωση εκ μέρους σας τουλάχιστον δύο μηχανημάτων τα οποία λειτουργούν σαν "εξυπηρετητές" ( name servers ) και τα οποία αναλαμβάνουν να αντιστοιχήσουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την φυσική δηλαδή παρουσία των σελίδων σας στην λέξη που διαλέξατε. Τις πληροφορίες αυτές οι οποίες δηλώνονται στην αίτηση καταχώρησης εκεί όπου ζητάει τους nameservers , σας διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ( provider ) που εσείς έχετε επιλέξει.

4. Τι κόστος έχει μια καταχώρηση;

Tο κόστος είναι 21,00€ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%) και καλύπτει δύο χρόνια εκχώρησης.

5. Τι πληρώνω με τα χρήματα αυτά;

Tα χρήματα αυτά σας εξασφαλίζουν την εγγραφή του ονόματος σας στο μητρώο ονομάτων του [. GR ], την πραγματοποίηση για λογαριασμό του χρήστη της διαδικασίας εκχώρησης προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από το ΙΠ-ΙΤΕ, καθώς και την ενημέρωση του κεντρικού name server του [. GR ] για τα στοιχεία του ονόματος σας, η οποία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του και την παρουσία του στο διαδίκτυο.

6. Μου παρέχετε και χώρο για την φιλοξενία της σελίδας μου; Μήπως μου δίνετε πρόσβαση στο δίκτυο; Email ;

Το τέλος καταχώρησης σας παρέχει μόνο το όνομα που επιθυμείτε και την φιλοξενία των στοιχείων στον κεντρικό name server του [. GR , για χώρο φιλοξενίας ή email μπορείτε να βρείτε στις άλλες μας υπηρεσίες.

7. Αν καταχωρήσω ένα όνομα του [. GR ] υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα, με την ίδια κατάληξη;

Το Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr ( GR - Hostmaster ) είναι δηλαδή συνολικά υπεύθυνο για τις καταχωρήσεις που γίνονται με κατάληξη [. GR ] και κάθε καταχώρηση στην βάση δεδομένων που διατηρεί εξασφαλίζει την μοναδικότητα του ονόματος που έχετε επιλέξει, όσον αφορά στα ονόματα με την κατάληξη που διαχειριζόμαστε. Έτσι, το onoma . gr είναι διαφορετικό από το onoma . com ή το onoma . de , τα οποία δεν αποκλείεται να υπάρχουν και να λειτουργούν, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερο onoma . gr . Τα ονόματα εκχωρούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εγγράφονται στο μητρώο σαν εκχωρημένα (registered).

8. Τι σημαίνει REGISTER A DOMAIN NAME; Μπορώ να κάνω κράτηση (RESERVE) ενός ονόματος;

Ανοίγοντας μια νέα αίτηση καταχώρησης θα δείτε την επιλογή REGISTER A DOMAIN NAME. Κατά λέξη μεταφράζοντας REGISTER σημαίνει "καταχωρώ", όρος που στην Ελλάδα δεν αντιστοιχεί πλήρως στην διαδικασία για να αποκτήσετε το όνομα που επιθυμείτε, είναι όμως ο διεθνής όρος για την απόκτηση domain name. Στην Ελλάδα, ισχύει η έννοια "εκχώρηση", καθώς τα ονόματα εκχωρούνται στον χρήστη μετά από σχετική προσωπική διοικητική πράξη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μπορείτε να διατηρήσετε ένα όνομα το οποίο δεν περιέχει DNS πληροφορίες (ή δεν απαντάνε για αυτό οι δηλωμένοι nameservers, δεν έχει αρχείο ζώνης) και άρα είναι ανενεργό, για μέγιστο διάστημα δύο ετών.

9. Έκανα την αίτηση πριν λίγο. Πότε θα λειτουργήσει το όνομα που ζήτησα;

Το όνομα σας θα είναι ενεργό εντός τριών ωρών από την στιγμή που η mynames.gr εισάγει την αίτηση σας στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου. Η εισαγωγή στο σύστημα του μητρώου επιβεβαιώνεται με την αποστολή από το μητρώο προς την Mynames.gr ενός μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου που συνοδεύεται και από την ακριβή ώρα παραλαβής της αίτησης σας.

Το όνομα δεν ενεργοποιείται αν δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις εκχώρησης που ορίζονται στην απόφαση 268/73 της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται μόνο κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Ε.Ε.Τ.Τ..

10. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το όνομα εάν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό και γίνει η αίτηση μου δεκτή;

Η αίτηση σας γίνεται αρχικά δεκτή υπό την αίρεση της υπογραφής της ανάλογης υπεύθυνης δήλωσης και της καταβολής του σχετικού τέλους καθώς και της τελικής απόφασης της ΕΕΤΤ που αφορά στην εκχώρηση του συγκεκριμμένου ονόματος. Όταν λοιπόν γίνει αρχικά δεκτή, η αίτηση περνάει σε κατάσταση κράτησης (PENDING CREATE) και το όνομα εάν έχει δηλωμένα τεχνικά στοιχεία αρχίζει να λειτουργεί εντός τριών το αργότερο ωρών από την στιγμή που βρίσκεται στην κατάσταση αυτή. Ο χρήστης του ονόματος αναλαμβάνει την ευθύνη για την λειτουργία του ονόματος αμέσως μόλις αυτό περάσει σε κατάσταση PENDING CREATE. Ονόματα που βρίσκονται σε κατάσταση PENDING TO BE REJECTED (από αυτόματη απόρριψη ή λόγω αρνητικής έκθεσης από τον καταχωρητή) δεν λειτουργούν και η ΕΕΤΤ θα αποφασίσει για την τελική τους απόρριψη ή την εκχώρηση τους ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό αυτόν.

11. Δεν θα υπογράψουμε κάποια σύμβαση;

Η υποβολή από την πλευρά σας του τέλους καταχώρησης και η γνωστοποίηση στο ΙΠ-ΙΤΕ του γεγονότος αυτού σημαίνουν την αποδοχή των όρων που διέπουν τις εκχωρήσεις ονομάτων, όπως αυτοί περιγράφονται στην σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ 268/73 της 25-11-2002 και στις εκάστοτε τροποποιήσεις της.

Το όνομα εκχωρείται στα στοιχεία που έχετε δηλώσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Οποιοδήποτε λάθος στα στοιχεία ή η μη καταβολή του τέλους μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εκχώρησης.

12. "Είστε γραφειοκράτες. Τι είναι όλα τα δικαιολογητικά αυτά;"

Με την κατάθεση της αίτησης σας, ζητάτε την εκχώρηση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προς εσάς του ονόματος που επιλέξατε, πραγματοποιείτε δηλαδή μια αίτηση προς το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν καταθέτετε πλέον κανένα δικαιολογητικό πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης.

15. Διαγράψατε το όνομα που είχα επιλέξει γιατί δεν σας γνωστοποίησα εμπρόθεσμα την καταβολή του τέλους, αλλά το ξαναπήρα με νέα αίτηση. Τι γίνεται με το τέλος που είχα στο μεταξύ στείλει; Χάνεται;

Το τέλος επιστρέφεται εάν δεν επιθυμείτε τελικά την εκχώρηση ονόματος ή στην περίπτωση που περιγράφετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέα καταχώρηση.

16. Εσείς μπορείτε να διαγράφετε κάθε 7 ημέρες το όνομα και εγώ θα το κρατάω δικό μου δηλώνοντας το εκ νέου, οπότε θα δουλεύει δωρεάν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να δώσουμε αρνητική πρόταση εκχώρησης στην ΕΕΤΤ για οποιαδήποτε αίτηση φαίνεται να παραβαίνει τους κανόνες που ορίζει η απόφαση 268/73.

17. Υπάρχει κάποια κατηγορία ονομάτων για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία καταχώρησης;

Τα ονόματα δύο (2) χαρακτήρων που επιτρέπονταν με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του κανονισμού δεν μπορούν πλέον από την 1-1-2003 να καταχωρηθούν. Όσα από αυτά τα ονόματα δεν έχουν ολοκληρώσει ώς σήμερα την διαδικασία που τότε είχε οριστεί για την καταχώρηση τους, επιτρέπεται να την ολοκληρώσουν.

18. Υπάρχουν απαγορευμένες κατηγορίες ονομάτων;

Υπάρχουν και είναι σωστό να τις δείτε αναλυτικά για να μην απορριφθεί η αίτηση που θα καταθέσετε. Εφόσον επιθυμείτε να τις δείτε τώρα, πατήστε το κουμπί "Γενικές Πληροφορίες" στο γραφικό που βρίσκεται στην επάνω πλευρά αυτής της σελίδας και κοιτάξτε το θέμα "Ποιά Ονόματα δεν εκχωρούνται".

19. Έχω trademark όλων των προϊόντων της εταιρείας μου, άρα είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να καταχωρηθούν σαν domain από τρίτο, σωστά;

Λάθος. Κάθε χρήστης που ζητάει ένα όνομα δηλώνει ότι εν γνώση του δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων στο όνομα. Η δήλωση αυτή δεν εξασφαλίζει τα δικαιώματα σας, μπορεί όμως να οδηγήσει στην ακύρωση του ονόματος από την ΕΕΤΤ, τα Ελληνικά δικαστήρια ή κάποια μέθοδο διαιτησίας, εφόσον ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα στο όνομα που ζήτησε. Η κύρια αρχή που ισχύει στον κόσμο των domain names είναι η αρχή της Χρονικής Προτεραιότητας (First Come - First Serve).

20. Πότε μπορώ να υπερβώ τις δέκα καταχωρήσεις (για εταιρεία), τις δύο καταχωρήσεις (ελεύθερος επαγγελματίας) ή την μία καταχώρηση (ιδιώτης);

Σύμφωνα με την απόφαση 268/73 της Ε.Ε.Τ.Τ. δικαίωμα για απεριόριστο πλήθος καταχωρήσεων έχουν όλες οι εταιρείες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα υπηκοότητας.


Κείμενα βοηθείας:
https://grweb.ics.forth.gr/greek/faq.html

Αλλαγές από: Κατερίνα Μαυρακούδη / BPR Ltd